نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تامین کنندگان و همپیمانان

تامین کنندگان و همپیمانان


تامین کنندگان و همپیمانان

 - تشکیلات دانشگاه صنعتی سیرجان شامل اعضای هیت علمی و دانشجویان
 -دعوت به همکاری موردی از متخصصین خارج از دانشگاه بنا به نیاز هر فعالیت یا قرارداد پژوهشی