نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه پژوهشی بهینه و بومی سازی تجهیزات معدنی و انرژی

گروه پژوهشی بهینه و بومی سازی تجهیزات معدنی و انرژی


 

گروه پژوهشی بهینه و بومی سازی تجهیزات معدنی و انرژی

دکتر اکبر جعفری

دانشیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

jafari@sirjantech.ac.ir

دکتر محمد حسنی

دانشیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

hosseini@sirjantech.ac.ir

دکتر مهدی آخوندی زاده کرانی

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

m.akhondizadeh@gmail.com

دکتر میثم آتش افروز

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

 

m.atashafrooz@sirjantech.ac.ir

دکتر رحیم شمس الدینی

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

shamsoddini.rahim@gmail.com

دکتر محمد جواد محمودآبادی

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

mahmoodabadi@sirjantech.ac.ir

دکتر سعیده برزگر پاریزی

استادیار گروه آموزشی مهندسی برق

saeedeh-parizi@yahoo.com

دکترسارا راستگو

استادیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

rastgooo@gmail.com

مهندس امینه ناصری

مربی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

naseri.amine@sirjantech.ac.ir