نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه پژوهشی مواد و مصالح مهندسی با رویکرد توسعه پایدار

گروه پژوهشی مواد و مصالح مهندسی با رویکرد توسعه پایدار


 

گروه پژوهشی مواد و مصالح مهندسی با رویکرد توسعه پایدار

دکتر علی محمودی نژاد

استادیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

amahmodinajad@yahoo.com

دکتر علیرضا غنی زاده

دانشیار گروه آموزشی مهندسی عمران

ghanizadeh@sirjantech.ac.ir

دکتر حسین یاراحمدی

استادیار گروه آموزشی مهندسی شیمی

hyarahmadi@sirjantech.ac.ir

مهندس حمید عزت آبادی پور

مربی گروه آموزشی مهندسی عمران

hezzatabadi@sirjantech.ac.ir

دکتر سمیه بختیاری

استادیار گروه آموزشی مهندسی عمران

bakhtiari@sirjantech.ac.ir

دکتر حانیه عباسلو

استادیار گروه آموزشی مهندسی عمران

abbaslou@sirjantech.ac.ir

مهندس صدیقه میمندی پاریزی

مربی گروه آموزشی مهندسی عمران

sm_parizi20@yahoo.com