مرکز تحقیقات مواد و مصالح مهندسی

اضافه ارزش و بازگشت ارزش گروه پژوهشی

  1. انجام پایان‌نامه‌های کاربردی و تقاضا محور
  2. انجام تحقیقات مورد تقاضا منطقه توسط اعضای هیئت‌علمی و بومی نمودن پژوهش
  3. کسب تجربه اعضای هیئت‌علمی در زمینه پژوهشی و ارتقاء دانش علمی و کیفیت اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان
  4. تبدیل‌شدن دانشگاه و به‌تبع آن گروه پژوهشی به یک برند در زمینه تحقیقات مواد و مصالح
  5. تأمین بخشی از هزینه زیرساخت‌ها و تجهیزات دانشگاه توسط جذب اعتبار پژوهشی خارجی
  6. ارتقاء رتبه دانشگاه بر اساس جذب گرنت خارجی، کارآفرینی و تأمین بخشی از هزینه‌ها از سازمان‌های خارج از دانشگاه
  7. افزایش تولیدات پژوهشی مانند مقاله، کتاب، طرح پژوهشی و غیره