مرکز تحقیقات مواد و مصالح مهندسی

اعضای هیات علمی گروه پژوهشی

  1. مهدی آخوندی زاده کرانی – استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک – m.akhondizadeh@gmail.com
  2. محمد حسینی – دانشیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک – hosseini@sirjantech.ac.ir
  3. محمدجواد محمودآبادی – استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک – mahmoodabadi@sirjantech.ac.ir
  4. سعیده برزگر پاریزی – استادیار گروه آموزشی مهندسی برق – saeedeh-parizi@yahoo.com
  5. سارا راستگو – استادیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر – rastgooo@gmail.com
  6. رحیم شمس الدینی – استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک – shamsoddini.rahim@gmail.com
  7. امینه ناصری – مربی گروه آموزشی مهندسی برق – naseri.amine@sirjantech.ac.ir
  8. اکبر جعفری – دانشیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک – jafari@sirjantech.ac.ir