مرکز تحقیقات مواد و مصالح مهندسی

اهداف بلند مدت گروه پژوهشی

 • جمع آوری و شناسائی انواع مصالح و مواد طبیعی و در همچنین در حال تولید و ساخت در منطقه
 • شناسایی مصالح و مواد مناسب در سطح کشور بر اساس اقلیم خشک منطقه
 • مکانیابی منابع قرضه مناسب بومی بر اساس نیاز سازه های مختلف مهندسی
 • شناسایی و آنالیز انواع باطله و مواد زاید و همچنین تعیین حجم آنها
 • تحقیقات کاربردی در زمینه استفاده از مصالح سبز در پروژه های مهندسی با هدف کاهش دی اکسید کربن و مصرف انرژی
 • انجام پژوهش های کاربردی در زمینه منشایابی و حل مشکلات آلودگی آب و هوا با استفاده از مصالح خودپالا
 • ارزیابی و تهیه سند آمایش توسعه همه جانبه در راستای توسعه پایدار مصالح و مواد در سطح شهرستان
 • تحقیقات کاربردی در سازه ها با استانداردهای HSE
 • کارایی مواد و مصالح جدید (مانند مواد پلیمری و نانو و …) و اقدام در جهت ساخت و اجرایی کردن استفاده از آنها
 • ارزیابی اکولوژی صنعتی و مشاوره در زمینه رفع تنگناها و کاهش هزینه ها
 • توسعه فناوری گیاه پالایی بر اساس گیاهان بومی، خشکی پسند و شورپسند
 • توسعه فناوری بیومتالورژی با کمک گیاهان و میکروارگانیسم ها در زمینه استخراج فلزات
 • مشاوره طراحی پایدار شهرها، راه ها و صنایع با هدف کاهش هزینه های اقتصادی و حفظ محیط زیست