مرکز تحقیقات مواد و مصالح مهندسی

تامین کنندگان و هم پیمانان

  • تشکیلات دانشگاه صنعتی سیرجان شامل اعضای هیئت علمی و دانشجویان
  • دعوت به همکاری موردی از متخصصین خارج از دانشگاه بنا به نیاز هر فعالیت یا قرارداد پژوهشی