سرپرست ها

سمیه بختیاری 1 - سرپرست ها

دکتر سمیه بختیاری

استادیار گروه آموزشی مهندیس عمران

bakhtiari@sirjantech.ac.ir

 

 

 

مهدی آخوندی زاده کرانی - سرپرست ها

دکتر مهدی آخوندی زاده

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

m.akhondizadeh@gmail.com