مرکز تحقیقات مواد و مصالح مهندسی

ماموریت گروه پژوهشی

  • ارائه تحقیقات به سازمان‌ها و نهادهای تقاضادهنده در زمینه معرفی، توسعه، تأیید و ساخت مصالح نوین، زیست سازگار و بومی با درنظر گرفتن اصول توسعه پایدار  به عنوان تنها گروه پژوهشی منطقه به‌منظور کسب درآمد و بهبود کیفیت علمی و دانش محققان دانشگاه
  • توسعه شرکت، کارگاه و استارت­آپ در زمینه تولید مصالح بر اساس تحقیقات و اکتشافات صورت پذیرفته توسط گروه پژوهشی
  • بررسی کارایی مواد و مصالح جدید و بومی مهندسی با رویکرد زیست محیطی، ایمن و سلامت عمومی با حضور متخصصین مختلف عمران، محیط زیست، نقشه برداری، شهرسازی، علوم خاک، شبیه سازی و شیمی