مرکز تحقیقات مواد و مصالح مهندسی

فعالیت های در حال انجام و پژوهش ها

  1. سمینارها و همایش ها
  2. دوره های آموزشی و مهارتی
  3. طرح های پژوهشی
  4. خدمات آزمایشگاهی
  5. ثبت ایده ها و طرح های جدید
  6. درخواست های محققین