مرکز تحقیقات مواد و مصالح مهندسی

اعضا هیات علمی گروه پژوهشی

  1. حمید عزت آبادی پور – مربی گروه آموزشی مهندسی عمران – hezzatabadi@sirjantech.ac.ir
  2. صدیقه میمندی پاریزی – مربی گروه آموزشی مهندسی عمران – sm_parizi20@yahoo.com
  3. حسین یاراحمدی – استادیار گروه آموزشی مهندسی شیمی – hyarahmadi@sirjantech.ac.ir
  4. علی محمودی نژاد – استادیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر – amahmodinajad@yahoo.com
  5. علیرضا غنی زاده – دانشیار گروه آموزشی مهندسی عمران – ghanizadeh@sirjantech.ac.ir
  6. حانیه عباسلو – استادیار گروه آموزشی مهندسی عمران – abbaslou@sirjantech.ac.ir
  7. سمیه بختیاری – استادیار گروه آموزشی مهندسی عمران – bakhtiari@sirjantech.ac.ir