اعضای هیات علمی

تصویر نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی ایمیل
میثم آتش افروز میثم آتش افروز دانشیار دکتری
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
شهید باهنر کرمان
m.atashafrooz@sirjantech.ac.ir
مهدی آخوندی زاده کرانی مهدی آخوندی زاده کرانی استادیار دکتری
مهندسی مکانیک
دانشگاه شهید باهنر
m.akhondizadeh@gmail.com
سمیه بختیاری سمیه بختیاری استادیار دکتری
علوم خاک
صنعتی اصفهان
bakhtiari@sirjantech.ac.ir
سعیده برزگر پاریزی سعیده برزگر پاریزی استادیار دکتری
مهندسی برق - مخابرات
صنعتی شریف
barzegarparizi@sirjantech.ac.ir
محمد حسینی محمد حسینی دانشیار دکتری
مهندسی مکانیک
دانشگاه شیراز
hosseini@sirjantech.ac.ir
رحیم شمس الدینی رحیم شمس الدینی دانشیار دکتری
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
یزد
shamsoddini.rahim@gmail.com
حانیه عباسلو حانیه عباسلو دانشیار دکتری
علوم و مهندسی خاک
شیراز
abbaslou@sirjantech.ac.ir
حمید عزت آبادی پور حمید عزت آبادی پور مربی کارشناسی ارشد
مهندسی نقشه‌برداری - گرایش سنجش از دور
دانشگاه تهران
hezzatabadi@sirjantech.ac.ir
علیرضا غنی زاده علیرضا غنی زاده دانشیار دکتری
دکتری
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ghanizadeh@sirjantech.ac.ir
محمد جواد محمود آبادی محمد جواد محمود آبادی دانشیار دکتری
مهندسی مکانیک
دانشگاه گیلان
mahmoodabadi@sirjantech.ac.ir
علی محمودی نژاد علی محمودی نژاد استادیار دکتری
ریاضی
ولی عصر رفسنجان
amahmodinajad@yahoo.com
صدیقه میمندی پاریزی صدیقه میمندی پاریزی مربی کارشناسی ارشد
برنامه ریزی شهری و منطقه ای
علم و صنعت ایران
sm_parizi20@yahoo.com
امینه ناصری امینه ناصری مربی کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شاهرود
naseri.amine@sirjantech.ac.ir
حسین یار احمدی حسین یار احمدی استادیار دکتری
شیمی
سیستان و بلوچستان
hyarahmadi@sirjantech.ac.ir